Choose Language

RIVULIS IRRIGATION GROUP
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Rivulis Irrigation Ltd. dla celów własnych, a także dla spółek zależnych oraz jednostek powiązanych na całym świecie.

Niniejsza Polityka określa zasady prywatności Rivulis Irrigation Group w zakresie przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w trakcie odwiedzania i przeglądania naszej strony internetowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce.

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności oraz przetwarzania danych osobowych w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieje możliwość dostępu do pełnej wersji Polityki prywatności, która pomoże lepiej zrozumieć w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności w sposób szczegółowy opisuje rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, sposoby i podstawę prawną ich gromadzenia, cele do jakich możemy je wykorzystywać, podmioty, którym możemy je udostępniać, okresy ich przechowywania oraz przysługujące prawa w zakresie gromadzonych danych osobowych.

Przed wejściem na stronę internetową lub rozpoczęciem korzystania należy zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności oraz upewnić się, że zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych są w pełni zrozumiałe. Jeśli po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności sprzeciwiają się Państwo określonym w niej zasadom, wówczas należy opuścić i unikać lub zaprzestać korzystania ze strony internetowej. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami pod adresem: marcom@rivulis.com.

Rivulis Irrigation Ltd. oraz jej spółki zależne i jednostki powiązane na całym świecie (zwane dalej łącznie „Rivulis”, „my”, „nasz” lub „nas”) udostępnia niniejszą Politykę prywatności, która będzie aktualizowana w stosownym czasie („nasza Polityka” lub „Polityka prywatności”), w celu informowania osób odwiedzających naszą stronę internetową (lub „Państwa”) o naszych zasadach i procedurach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które otrzymujemy podczas korzystania ze strony internetowej oraz w związku z danymi osobowymi gromadzonymi za pomocą strony internetowej.

(Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w części „Definicje”).

 

1. Definicje:

„EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

„RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającą dyrektywę 95/46/WE (RODO), z dalszymi zmianami lub każdorazowo zastąpionymi.

„Obowiązujące prawo” oznacza RODO; przepisy prawa państw członkowskich należących do Unii Europejskiej, zasady i wytyczne wdrażające lub uzupełniające RODO, każdorazowo zmieniane i w zakresie mającym zastosowanie do Rivulis oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy dotyczące prywatności lub inne przepisy prawa w zakresie mającym zastosowanie do Rivulis.

„Dane osobowe” oznaczają dane określone w RODO. Mówiąc prościej, dane osobowe oznaczają informacje pozwalające na identyfikację konkretnych osób, czyli takie, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej lub mogą, przy dołożeniu należytych starań, umożliwić jej identyfikację.

„Dane nieosobowe” oznaczają informacje, które nie identyfikują użytkownika osobiście i nie ujawniają jego tożsamości jako osoby fizycznej, np. dane zanonimizowane.

Terminy takie jak „Osoba, której dane dotyczą”, „Administrator danych osobowych”, „Podmiot przetwarzający”, „Przetwarzanie”, „Komisja Europejska”, „Organizacja międzynarodowa”, „Organ nadzorczy” oraz „Naruszenie ochrony danych osobowych” mają znaczenie określone w RODO.

„Podmiot podprzetwarzający” oznacza jakikolwiek podmiot wyznaczony przez nas lub przez jednego z naszych Podmiotów przetwarzających/Podmiotów podprzetwarzających, do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu lub w imieniu tego Podmiotu przetwarzającego/podmiotu podprzetwarzającego; z wyłączeniem jakiegokolwiek pracownika Rivulis lub Podmiotu przetwarzającego/Podmiotu podprzetwarzającego Rivulis lub jakiejkolwiek takiej wyznaczonej osoby, ale z uwzględnieniem jakiegokolwiek wykonawcy lub podmiotu powiązanego z każdym powyższym podmiotem.

„Osoba odwiedzająca” lub „Państwo” oznaczają użytkownika naszej strony internetowej.

„Strona internetowa” oznacza naszą publiczną stronę internetową dostępną pod adresem https://rivulis.com zawierającą informacje dotyczące świadczonych przez nas usług.

Niniejsza Polityka została oryginalnie sporządzona w języku angielskim. W przypadku sprzeczności między tłumaczeniem, a wersją angielską, wersja sporządzona w języku angielskim ma decydujące znaczenie.

 

2. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

2.1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych użytkownika, które są gromadzone, wykorzystywane lub w inny sposób przetwarzane w związku z nawiązanymi relacjami biznesowymi. Użytkownik jest osobą odwiedzającą naszą stronę internetową.

2.2. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do innych usług, które mogą mieć odrębne polityki prywatności, a które nie mają związku z niniejszą Polityką.

 

3. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

3.1. PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE

a) Osoba odwiedzająca może przekazać swoje „Dane kontaktowe” (zgodnie z definicją poniżej), w celach kontaktowych oraz w celu uzyskania informacji na temat świadczonych usług, poprzez jedną z następujących opcji: zakładka „Skontaktuj się z nami” lub zakładka „Zostań naszym partnerem biznesowym”.

b) „Dane kontaktowe” mogą obejmować (w tym, ale nie wyłącznie): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu służbowego i/lub numer telefonu osobistego, zajmowane stanowisko i nazwę miejsca pracy, adres służbowy i/lub osobisty, w tym miasto, województwo, kod pocztowy. Nie należy podawać więcej danych osobowych, niż jest to konieczne.

c) Użytkownik może przesłać nam swoje „CV” na adres e-mail umieszczony w sekcji „Kariera” na naszej stronie internetowej, gdzie publikowane są oferty pracy, w celu złożenia aplikacji. „CV” obejmuje między innymi (w tym, ale nie wyłącznie): Dane kontaktowe, wykształcenie kierunkowe, świadectwa, datę urodzenia, płeć, numer dowodu osobistego lub paszportu, doświadczenie zawodowe. Nie należy podawać więcej informacji, niż jest to wymagane do oceny zgodności kandydatury z oferowanym stanowiskiem pracy. Nie należy przekazywać danych osobowych innych osób, chyba że zostało to poprzedzone należytym upoważnieniem.

3.2. GROMADZENIE LUB TWORZENIE DANYCH OSOBOWYCH

a) w trakcie przeglądania naszej strony internetowej możemy gromadzić Państwa dane osobowe. Obejmuje to (niewyczerpująca lista): adres protokołu internetowego komputera użytkownika oraz jego lokalizację geograficzną za pomocą plików „cookies”.

b) stosujemy pliki cookies, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej w celu sprawdzenia interakcji użytkownika ze stroną internetową oraz aby monitorować ruch w sieci i zbiorcze korzystanie ze strony internetowej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookies i innych środków śledzenia użytkowników na stronie internetowej należy przejść do punktu 11 „PLIKI COOKIES”.

W przypadku przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających, o których mowa powyżej, taka czynność wykonywana jest w charakterze Administratora danych osobowych.

 

4. RODZAJE DANYCH NIEOSOBOWYCH, KTÓRE SĄ GROMADZONE LUB TWORZONE

4.1. Oprócz kategorii danych osobowych opisanych powyżej, będziemy również przetwarzać dalsze zanonimizowane informacje i dane, które nie są przetwarzane w odniesieniu do konkretnej osoby. Możemy gromadzić dane nieosobowe poprzez stronę internetową z wykorzystaniem poniższych sposobów:

a) Informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika („Dane dziennika”). Dane dziennika mogą obejmować (ale nie wyłącznie): informacje nieujawniające urządzenie, system operacyjny, typ przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu, język, lokalizacja i ustawienia klawiatury, nazwa usługodawcy internetowego, odwiedzana strona internetowa i wyszukiwane informacje itp.

b) Możemy używać zautomatyzowanych urządzeń i aplikacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej. Korzystamy z wyżej wymienionych narzędzi w celu usprawnienia wydajności, a także polepszenia komfortu użytkowania naszej strony internetowej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookies i innych środków śledzenia użytkowników na stronie internetowej należy przejść do punktu 11 „PLIKI COOKIES”.

c) Możemy również zlecić stronom trzecim śledzenie i analizowanie danych lub świadczenie innych usług w naszym imieniu. W celu uzyskania dalszych informacji należy przejść do punktu 8 „UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI”.

 

5. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE (CELE PRZETWARZANIA)

5.1. Dane osobowe są głównie wykorzystywane do następujących celów (cele mogą być aktualizowane w stosownym czasie):

a) do komunikowania się z użytkownikiem w przypadku uzupełnienia formularza kontaktowego, formularza dotyczącego partnerstwa biznesowego, zapytania o podmioty polecone przez klienta lub w przypadku złożenia CV;

b) do ujawnienia ich zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom, sprzedawcom lub agentom, którzy działają w naszym imieniu w odniesieniu do strony internetowej lub pomagając w naszych procesach sprzedażowych;

c) do tworzenia zbiorczych danych statystycznych i innych zbiorczych i/lub danych nieosobowych, które my lub nasi partnerzy biznesowi mogą wykorzystywać do usprawnienia naszej strony internetowej; oraz

d) w inny sposób dopuszczony przez użytkownika.

5.2 Możemy wykorzystać adres e-mail podany przez użytkownika w celu skontaktowania się w stosownych sytuacjach lub zgodnie z prośbą użytkownika.

 

6. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE NIEOSOBOWE (CELE PRZETWARZANIA)

6.1. Możemy wykorzystywać informacje będące danymi nieosobowymi do takich samych celów, do których wykorzystuje się dane osobowe (w stosownych przypadkach), a także w celu:

a) opracowywania anonimowych lub informacji zbiorczych i danych statystycznych,

b) ujawnienia ich zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy wykonują zadania w naszym imieniu w związku ze stroną internetową, oraz

c) monitorowania i analizowania korzystania ze strony internetowej oraz do celów administracji technicznej i rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

6.2. Dalsze informacje dotyczące sposobu gromadzenia danych nieosobowych za pomocą plików cookies i innych narzędzi analitycznych znajdują się w punkcie 11 „PLIKI COOKIES”.

6.3 Wykorzystujemy anonimowe, statystyczne lub zbiorcze informacje, które mogą być oparte na wyodrębnionych danych osobowych użytkownika, do prawnie uzasadnionych celów biznesowych, w tym do testowania, rozwoju, ulepszania, monitorowania i obsługi strony internetowej. Możemy udostępniać takie informacje naszym zewnętrznym dostawcom. Powyższe nie ma wpływu na ochronę prywatności, ponieważ nie istnieje sposób na wyodrębnienie z informacji zbiorczych danych, które można byłoby powiązać z użytkownikiem. Udostępnimy dane osobowe użytkownika wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Polityce prywatności lub po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

 

7. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Podstawa prawna będzie zależała od powodu(-ów), dla których gromadziliśmy i wykorzystywaliśmy dane osobowe. W większości przypadków podstawą prawną będzie:

a) realizacja prawnie uzasadnionego interesu.

b) wyrażenie zgody użytkownika na wykorzystanie danych osobowych do określonego celu.

7.2. Więcej informacji na temat podstawy przetwarzania danych osobowych:

a) Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, na przykład: jeśli podadzą Państwo swoje dane w formularzu „Skontaktuj się z nami”, aby zapytać o nasze usługi, skontaktujemy się z Państwem i przekażemy stosowne informacje.

b) Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciej, na przykład: (1) gromadzimy informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej w celu identyfikacji i zapobiegania nadużyciom; (2) wykorzystujemy dane osobowe do utrzymania i ulepszania naszej strony internetowej poprzez identyfikację ruchu na stronie internetowej i wykrywanie problemów technicznych.

7.3. Niniejszym wyjaśniamy, że podstawy prawne określone powyżej są podstawami prawnymi dla działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych podlega innemu obowiązującemu prawu, wówczas podstawa prawna przetwarzania danych osobowych może różnić się w zależności od tego obowiązującego prawa.

W celu uzyskania dalszych informacji należy przejść do punktu 10 „PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA”.

 

8. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

8.1. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie dzierżawimy danych osobowych użytkowników. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe usługodawcom i innym stronom trzecim, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, takim jak dostawcy usług w chmurze, Podmiot podprzetwarzający, którzy świadczą usługi w naszym imieniu lub dostarczają nam usługi analityczne, przechowują dane itp. lub nasi sprzedawcy i agenci wspierający procesy sprzedażowe, pod warunkiem, że każda taka strona trzecia zobowiąże się do ochrony Państwa prywatności zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i niniejszej Polityki, zgodnie ze zobowiązaniami tej strony trzeciej działającej w charakterze Administratora danych osobowych, Podmiotu przetwarzającego lub Podmiotu podprzetwarzającego.

8.2. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom należącym do Grupy Rivulis, z wyraźnym zastrzeżeniem, że wykorzystanie takich danych osobowych musi być zgodne z niniejszą Polityką. Głównymi celami przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki należące do Grupy Rivulis są: obsługa zapytań w swoim obszarze działania, proponowanie treści i usług Grupy Rivulis, w tym marketing bezpośredni; otrzymywanie usług, takich jak usługi informatyczne i marketingowe na poziomie grupy, itp.

8.3 Ponadto, połączenie, przejęcie lub inna zmiana strukturalna może wymagać od nas przekazania danych osobowych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że podmiot otrzymujący będzie przestrzegał niniejszej Polityki.

8.4. Możemy być zobligowani do udostępnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie władz publicznych lub funkcjonariuszy organów ścigania, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Współpracujemy z urzędnikami państwowymi i funkcjonariuszami organów ścigania w celu egzekwowania i przestrzegania prawa.

 

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA TERYTORIUM PAŃSTWA

9.1. Możemy przechowywać, przetwarzać lub utrzymywać informacje w różnych miejscach na całym świecie, w tym za pośrednictwem dostawców usług w chmurze działających globalnie. Jeśli użytkownik jest podmiotem danych w UE, a przewidywane jest przekazanie jego danych osobowych do innego kraju poza EOG lub do organizacji międzynarodowej, zapewnimy, że będą one chronione i zostaną przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG lub na rzecz organizacji międzynarodowej w jeden z poniższych sposobów:

a) kraj, do którego przekazywane są dane osobowe, może być zatwierdzony przez Komisję Europejską jako zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (Izrael jest zatwierdzonym krajem);

b) strona otrzymująca mogła podpisać „umowę modelową opartą na standardowych klauzulach umownych” zatwierdzoną przez Komisję Europejską, zobowiązującą ją do ochrony danych osobowych użytkownika;

c) w przypadku, gdy strona otrzymująca ma siedzibę w USA, może być ona członkiem programu Tarczy Prywatności UE-USA; lub d) w innych okolicznościach prawo może zezwalać na przekazanie danych osobowych poza EOG.

9.2. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych podczas ich przekazywania poza EOG można uzyskać kontaktując się pod adresem marcom@rivulis.com.

9.3. Jeśli użytkownik znajduje się w miejscu, w którym przekazanie jego danych osobowych do innego państwa wymaga jego zgody, wówczas korzystając ze strony internetowej, użytkownik udziela nam wyraźnej i jednoznacznej zgody na takie przekazanie, przechowywanie, przetwarzanie lub utrzymywanie informacji w innych obszarach prawnych.

 

10. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

10.1. We wszystkich powyższych przypadkach, w których gromadzimy, wykorzystujemy lub przechowujemy dane osobowe, mogą Państwu przysługiwać następujące prawa i w większości przypadków mogą Państwo z nich bezpłatnie skorzystać. W każdej chwili można skontaktować się z nami pod adresem marcom@rivulis.com i zażądać informacji na temat przechowywanych danych osobowych. Będziemy działać w najlepszej wierze, aby zlokalizować dane dla użytkownika.

10.2. Możemy przechowywać informacje, jeśli uznamy to za wymagane zgodnie z obowiązującym prawem lub z prawnie uzasadnionych powodów gospodarczych, przez okres wymagany przez obowiązujące prawo. Ponadto, możemy usunąć wszelkie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi zasadami.

10.3. Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z praw przysługujących mu na mocy niniejszej Polityki i obowiązującego prawa, możemy potrzebować uzyskania pewnych danych identyfikacyjnych, aby upewnić się, że jest tym, za kogo się podaje, aby uniknąć ujawnienia danych osobowych należących do innych osób oraz aby zapytać o charakter i zakres danych, o dostęp do których się ubiega.

10.4. Możemy utajnić informacje dotyczące innych osób znajdujące się w danych, które udostępniamy użytkownikowi.

Informacja dla osób, których dane dotyczą, w UE:

Niniejszym informujemy osoby odwiedzające stronę internetową i wszelkie inne osoby, których dane dotyczą, z UE, których dane osobowe możemy przetwarzać (w niniejszym punkcie „Państwo”, „Państwa”), o następujących prawach (na mocy RODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych:

Prawo do sprostowania danych: jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Rivulis są niepoprawne, niekompletne lub nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem lub niniejszą Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies, użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych: w niektórych przypadkach użytkownik ma prawo zażądać od Rivulis usunięcia lub zablokowania danych osobowych (np. jeśli dalsze przetwarzanie danych nie jest uzasadnione lub jeśli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda).

Prawo do przenoszenia danych: w niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do przenoszenia danych osobowych między Administratorami danych (tj. do zwrócenia się o przeniesienie danych osobowych użytkownika na rzecz innego podmiotu).

Prawo do sprzeciwu: jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes publiczny lub prawnie uzasadnione interesy, te podstawy prawne nie są bezwzględne i użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Użytkownik może się z nami skontaktować pod adresem: marcom@rivulis.com.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – w niektórych przypadkach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na zaistnienie szczególnej sytuacji.

Prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych lub organu nadzorczego w swoim obszarze prawnym.

Jeśli osoba, której dane dotyczą znajduje się w innym obszarze prawnym, wówczas inne prawa i nie wszystkie prawa wyżej wymienione przysługują tej osobie. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, w stosownych przypadkach, należy skontaktować się w sposób opisany w punkcie 17 „KONTAKT Z NAMI” niniejszej Polityki.

 

11. PLIKI COOKIES

11.1. Cookie (tzw. ciasteczko) to mały plik zawierający informację tekstową, która jest zamieszczana przez stronę internetową w przeglądarce na twardym dysku Państwa komputera. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp lub korzysta z naszej strony internetowej, Rivulis używa technologii, takich jak „cookies”, inne technologie śledzenia użytkowników na stronie internetowej i inne pliki lokalne, które przechowują pewne informacje w przeglądarce lub na dysku twardym komputera i / lub urządzenia telefonu komórkowego („lokalna pamięć masowa”) i które pozwolą nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, zapobiec oszustwom lub nadużyciom w korzystaniu ze strony internetowej, przechowywać preferencje użytkownika i umożliwić automatyczną aktywację niektórych funkcji, poprawić komfort obsługi użytkowania strony internetowej i inne. Do gromadzenia danych używamy następujących rodzajów plików „cookies”: analityczne pliki cookie Google, pliki cookie pikseli Facebooka, niezbędne pliki cookie oraz pliki cookie do targetowania lub reklamy.

11.2. Więcej szczegółów na temat zasad dotyczących analitycznych plików cookie Google można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Informacje dotyczące plików cookie pikseli Facebooka znajdują się na stronie https://www.facebook.com/policy/cookies/. Będziemy używać takich plików cookie tylko po otrzymaniu odrębnej zgody użytkownika na takie użycie i z zastrzeżeniem prawa do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Dalsze informacje na temat możliwości rezygnacji z tych narzędzi są dostępne pod adresem http://www.allaboutcookies.org.

11.3. Inne pliki cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam identyfikację użytkownika w przypadku późniejszej wizyty na naszej stronie internetowej (trwałe pliki cookies). Korzystamy z trwałych plików cookie w celu usprawnienia naszej strony internetowej i poprawy komfortu obsługi.

11.4. W większości urządzeń i przeglądarek możliwe jest usunięcie plików cookies z dysku twardego urządzenia, zablokowanie plików cookies lub otrzymanie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie. Jednakże, jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookies na naszej stronie internetowej, wówczas niektóre funkcje strony internetowej mogą być niedostępne.

11.5. Należy mieć na uwadze, że o ile użytkownik nie zablokuje plików cookies, strona internetowa będzie wykorzystywać pliki cookies podczas jej przeglądania (o ile obowiązujące prawo nie wymaga udzielenia odrębnej zgody na wykorzystanie takich plików cookies, a w takim przypadku będziemy wykorzystywać takie pliki dopiero po otrzymaniu odrębnej zgody użytkownika na takie wykorzystanie i z zastrzeżeniem prawa użytkownika do wycofania zgody w każdym momencie).

 

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

12.1. Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych i nieosobowych. Stosujemy różne systemy, aplikacje i procedury w celu ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem lub dostępem, gdy znajdują się one w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, w tym uzasadnione środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, które ograniczają dostęp do takich informacji. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jednakże, pomimo wszelkich działań podejmowanych w celu ochrony prywatności użytkownika, nie możemy zagwarantować, że strona internetowa będzie odporna na wszelkie działania szkodliwe, awarie, bezprawne przejęcia lub dostęp, lub inne rodzaje nadużyć i niewłaściwego wykorzystania.

12.2. Ponadto, regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem podatności na zagrożenia i ataków oraz systematycznie szukamy nowych sposobów w celu zwiększania bezpieczeństwa naszej strony internetowej i ochrony prywatności osób odwiedzających.

12.3. Należy podjąć kroki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do haseł, telefonu i komputera, m.in. poprzez wylogowanie się po skorzystaniu ze wspólnego komputera, stworzenie silnego hasła, którego nikt inny nie zna lub nie może łatwo odgadnąć oraz zachowanie poufności w zakresie swojego loginu i hasła. Ponadto, należy podjąć kroki w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do danych osobowych przechowywanych na terenie firmy, jak również określić ograniczone prawa dostępu do takich informacji wobec osób, dla których informacje te są niezbędne.

 

13. PRZECHOWYWANIE DANYCH

13.1. Przechowujemy różnorodne informacje przez różne okresy, w zależności od celów przetwarzania danych, naszych prawnie uzasadnionych celów gospodarczych, jak również zgodnie z wymogami prawnymi wynikającymi z obowiązującego prawa. Możemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celu gromadzenia i wykorzystywania danych zgodnie z niniejszą Polityką oraz do innych prawnie uzasadnionych celów gospodarczych, na przykład do przechowywania danych, prowadzenia dokumentacji, zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym, postępowań prawnych i kwestii podatkowych.

13.2. Możemy przechowywać zbiorcze dane nieosobowe bez ograniczeń czasowych. W każdym przypadku, tak długo jak użytkownik korzysta ze strony internetowej, będziemy przechowywać informacje, chyba że zostaniemy prawnie zobowiązani do ich usunięcia lub jeśli użytkownik skorzysta z przysługującego prawa do usunięcia danych osobowych.

 

14. POLITYKA OCHRONY DZIECI

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona do użytku przez osoby poniżej 16 roku życia, w związku z czym nie gromadzimy świadomie danych osobowych w przypadku osób poniżej 16 roku życia. W zakresie, w jakim dane osobowe mogą być gromadzone na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, musi mieć ukończone 16 lat (lub ukończone 13 lat, jeśli jest to prawnie wymagane w Państwa kraju). Jeśli wymagania dotyczące wieku nie są spełnione, wymagane jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna na przekazanie i przetwarzanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką; bez takiej zgody nie należy korzystać ze strony internetowej.

 

15. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

15.1. Możemy zmienić warunki niniejszej Polityki prywatności w stosownym czasie, publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej, z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem. Jednakże istotne zmiany wejdą w życie po upływie trzydziestu (30) dni od daty opublikowania powiadomienia. Dokonamy wszelkich starań, aby poinformować Państwa o istotnych zmianach za pośrednictwem kanałów komunikacji powszechnie stosowanych w takich okolicznościach.

15.2. Jeśli będziemy musieli dostosować niniejszy dokument do wymogów prawnych, zmieniona Polityka wejdzie w życie niezwłocznie lub gdy jest to wymagane.

15.3 Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takim powiadomieniu będzie stanowiło zgodę na wprowadzone zmiany i odstąpienie od wszelkich roszczeń lub żądań w związku z takimi zmianami. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nowe lub inne warunki zawarte w Polityce, wówczas nie należy korzystać ze strony internetowej.

 

16. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

16.1. Niniejsza Polityka prywatności podlega przepisom prawa państwa Izrael i jest interpretowana zgodnie z nimi, z wyłączeniem norm prawa kolizyjnego.

16.2. Sądy okręgowe w mieście Tel Awiw – Jaffa (Izrael) mają wyłączną jurysdykcję we wszelkich sporach i postępowaniach wynikających z niniejszej Polityki prywatności.

 

17. KONTAKT Z NAMI

W celu uzyskania dalszych informacji na temat niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem marcom@rivulis.com. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o niezwłoczny kontakt. W takim przypadku podejmiemy wszelkie odpowiednie działania, aby rozwiązać zgłoszony problem. W większości przypadków jesteśmy w stanie szybko i skutecznie odpowiedzieć na pytania lub rozwiać wątpliwości w zakresie ochrony prywatności. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, mogą Państwo przekazać swoje zastrzeżenia do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę prywatności w Państwa obszarze prawnym. Na żądanie przekażemy Państwu dane kontaktowe takiego organu nadzorującego ochronę prywatności.

Chronione prawem autorskim © 2019 Rivulis. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2019 r.

 

 

Please, visit our site
using another browser